GDPR

INFORMATION CLAUSE AVAILABLE UNDER THE LINK ATTACHED IN THE E-MAIL

Na základě čl. 13 odst. 1 a 2  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci  ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,  ve věci  svobodného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věstník EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dále jako „GDPR”, informujeme, že:

  1. Administrátorem Vašich osobních údajů je Clico s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Czech Republic
  2. Inspektor Ochrany Osobních Údajů v j Clico s.r.o e dostupný na e-mail adrese  ...
  3. Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR za účelem spojeným s řízením o udělení veřejné zakázky před zahájením poskytování služeb.
  4. Vaše osobní údaje budou uchovávány do momentu vzetí zpět souhlasu s jejich zpracováním, minimálně během období  poskytování služeb nebo dodání zboží a během období nezbytného pro zajištění právní ochrany, zejména vymáhání jakýchkoli nároků nebo během období nezbytného pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které jsou závazné pro  Inspektora Ochrany  Osobních Údajů, podle toho, které období je delší.
  5. Vaše osobní údaje nebudou podkladem pro automatické zpracování a předsevzetí automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování.
  6. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, kromě útvarů, se kterými spolupracuje Inspektor Ochrany  Osobních Údajů za účelem  zpracování údajů a útvary a orgány, kterým  je  Inspektor Ochrany  Osobních Údajů  povinen  nebo oprávněný předat  osobní údaje  v souladu s obecné platnými právními předpisy.
  7. Máte právo na přístup, korekci, předání, odstranění, omezení zpracování  a vyjádření odporu vůči dalšímu zpracování  Vašich údajů kdykoli (bez vlivu na legalitu jejich zpracování) zasláním příslušného prohlášení na tuto  e-mail adresu: .....
  8. Máte právo na podání stížnosti k orgánu spravujícího dozor nad  zpracováním osobních údajů, např.  Úřadu Ochrany  Osobních Údajů ve Varšavě, ul. Stawki 2, pokud uznáte, že zpracováním osobních údajů probíhá s porušením příslušných  právních předpisů.